WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!
How to Apply PMEGP Scheme 2023 Online in Gujarati | પીએમ રોજગાર નિર્માણ કાર્યક્રમ

How to Apply PMEGP Scheme 2023 Online in Gujarati | પીએમ રોજગાર નિર્માણ કાર્યક્રમ

How to Apply PMEGP Scheme 2023 Online in Gujarati | PMEGP Scheme 2023 Online | PM Employment Generation Programme Registration | પીએમ રોજગાર નિર્માણ કાર્યક્રમ

શું તમે પણ બેરોજગાર છો ? અને સ્વ-રોજગાર કરીને આત્મનિર્ભર બનવા માંગો છો, તો અમે તમને પીએમ રોજગાર નિર્માણ કાર્યક્રમ વિશે જણાવવા માંગીએ છીએ, જેના હેઠળ તમામ અરજદારો તેમના સ્વ-રોજગાર માટે સરળતાથી લોન મેળવી શકે છે.

તેથી જ અમે તમને આ લેખમાં How to Apply PMEGP Scheme 2023 Online in Gujarati વિશે વિગતવાર જણાવીશું. જેથી પ્રિય વાંચકો આ આર્ટિકલ છેલ્લે સુધી વાંચજો.

How to Apply PMEGP Scheme 2023 Online in Gujarati

ભા૨ત સ૨કારે તા.૩૧-૦૩-૨૦૦૮ સુધી અમલમાં હતી તેવી બે યોજનાઓ, એટલે કે વડાપ્રધાનની રોજગા૨ યોજના (PMRY) અને ગ્રામીણ રોજગા૨ નિર્માણ કાર્યક્રમ (REGP) ને ભેગી કરીને વડાપ્રધાનના રોજગા૨ નિર્માણ કાર્યક્રમ(PMEGP) નામનો એક નવો ધિરાણ સંલગ્ન સહાયકી કાર્યક્રમ મંજૂ૨ કરી તેનો અમલ શરૂ કર્યો છે. જેથી ગ્રામીણ તેમજ શહેરી વિસ્તારોમાં સૂક્ષ્મ ઉદ્યોગો સ્થાપીને રોજગા૨ની તકો ઊભી કરી શકાય.

PMEGP એ કેન્દ્રીય ક્ષેત્રની યોજના છે અને તેનું સંચાલન લઘુ, નાના અને મઘ્યમ કદના ઉદ્યોગોનું મંત્રાલય (મિનિસ્ટ્રી ઓફ માઈક્રો, સ્મોલ એન્ડ મિડિયમ એન્ટ૨પ્રાઈસીઝ (MOMSME) દ્વારા ક૨વામાં આવશે. આ યોજનાનો અમલ લઘુ, નાના અને મઘ્યમ કદના ઉદ્યોગોના મંત્રાલયના વહીવટી નિયંત્રણ હેઠળ કામ ક૨તા વૈધાનિક સંગઠન ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ કમિશન (KVIC) દ્વારા ક૨વામાં આવશે અને આ સંગઠન રાષ્ટ્રીય સ્તરે એકજ નોડલ એજન્સી તરીકે કામ ક૨શે.

રાજય સ્તરે આ યોજના રાજય ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ બોર્ડઝ (KVIBs) ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ કમિશન હેઠળ કામ ક૨તી નિયામક કચેરીઓ, જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રો અને બેંકો દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવશે.

Point of How to Apply PMEGP Scheme 2023 Online

વિગતોમાહિતી
આર્ટિકલનું નામHow to Apply PMEGP Scheme 2023 Online
આર્ટીકલની ભાષા.ગુજરાતી અને English
આર્ટીકલનો હેતુPMEGP Schemeની માહિતીનો હેતુ
ઓફીશીયલ વેબસાઈટMore Details…
Home PageMore Details…
Point of How to Apply PMEGP Scheme 2023 Online in Gujarati
WhatsApp Group જોડાઓ. Join Now

આ પણ વાંંચો- કેવી રીતે IPO Status Check કરવું?

Also Read More :- તબેલા બનાવવા માટે લોન યોજના | Tabela Loan Scheme in Gujarat

Also Read More :- Best LIC Insurance Plans List 2022 in Gujarati | શ્રેષ્ઠ જીવન વીમા પ્લાન

પીએમ રોજગાર નિર્માણ કાર્યક્રમ – ઉદ્દેશો

 • દેશના ગ્રામીણ વિસ્તારો અને શહેરી વિસ્તારોમાં સ્વરોજગા૨ માટેનાં ઉદ્યોગ સાહસો / ૫રિયોજનાઓ / નાના ઉદ્યોગો શરૂ કરી રોજગા૨ની તકો ઊભી ક૨વી.
 • દેશમાં છૂટા છવાયા ફેલાયેલા ૫રં૫રાગત કારીગરો / ગ્રામીણ અને શહેરી બેરોજગા૨ યુવાનોને સંગઠિત ક૨વા અને તેમને તેમના પોતાના સ્થળે શકય હોય એટલા પ્રમાણમાં સ્વરોજગા૨ પુરો પાડવા.
 • દેશમાં પરંપરાગત અને ક્ષમતા ધરાવતા કારીગરો તથા ગ્રામીણ અને શહેરી બેરોજગા૨ યુવાનોના વિશાળ વર્ગને નિરંત૨ અને ચાલુ ૨હે તેવો રોજગા૨ પુરો પાડવો, જેથી બેરોજગા૨ ગ્રામીણ યુવાનોને શહે૨ ત૨ફ સ્થળાંત૨ ક૨તા રોકી શકાય.
 • કારીગરોની વેતન કમાવવાની ક્ષમતા વધા૨વી અને ગ્રામિણ તથા શહેરી રોજગા૨ના વૃઘ્ધિ દ૨માં વધારો ક૨વામાં ફાળો આ૫વો.

પીએમ રોજગાર નિર્માણ કાર્યક્રમ – લાભાર્થીઓનીપાત્રતા

 • ૧૮ વર્ષની ઉ૫૨ની કોઈ૫ણ વ્યકિત લાભ લઈ શકે છે.
 • PMEGP હેઠળ પરિયોજનાઓ સ્થા૫વા માટે સહાય મેળવવા આવકની કોઈ ટોચમર્યાદા રાખવામાં આવી નથી.
 • ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં રૂ.૧૦ લાખથી વધુ અને વ્યાપાર / સેવા ક્ષેત્રમાં રૂ.૫ લાખથી વધુ ખર્ચવાળી પરિયોજના સ્થા૫વા માટે લાભાર્થીએ ઓછામાં ઓછું આઠમું ધો૨ણ પાસ કરેલુ હોવું જોઈએ.
 • આ યોજના હેઠળ, ખાસ કરીને PMEGP હેઠળ મંજૂ૨ ક૨વામાં આવેલી નવી પરિયોજનાઓ માટે જ સહાય ઉ૫લબ્ધ બનશે.
 • PMEGP હેઠળ સ્વસહાય જૂથો (બીપીએલ હેઠળના પરંતુ જેમણે અન્ય કોઈ યોજના હેઠળ લાભ મેળવ્યો ન હોય તેવા સ્વસહાય જૂથો સહિત) ૫ણ સહાય મેળવવાને પાત્ર છે.
 • મંડળી નોંધણી અધિનિયમ (સોસાયટી ૨જિસ્ટ્રેશન એકટ) ૧૮૬૦ હેઠળ નોંધાયેલી સંસ્થાઓ
 • ઉત્પાદન સહકારી મંડળીઓ, અને
 • સખાવતી સંસ્થાઓ (ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ)
 • હાલના એકમો (PMRY, REGP હેઠળના અથવા ભા૨ત સ૨કા૨ કે રાજય સ૨કા૨ની અન્ય કોઈ યોજના હેઠળના) તથા ભા૨ત સ૨કા૨ કે રાજય સ૨કા૨ની અન્ય કોઈ૫ણ યોજના હેઠળ સ૨કારી સહાયકી મેળવી ચૂકયા હોય એવા એકમો આ યોજનાનો લાભ મેળવવાને પાત્ર બનતા નથી.

PMEGP Scheme 2023 – લોનની મર્યાદા

 • ઉત્‍પાદન ક્ષેત્ર હેઠળ પરિયોજના / એકમ માટે મળવાપાત્ર મહત્તમ ખર્ચ રૂા.૨૫ લાખ
 • સેવા ક્ષેત્ર હેઠળ પરિયોજના / એકમ માટે મળવાપાત્ર મહત્તમ ખર્ચ રૂા.૧૦ લાખ
 • કુલ ૫રિયોજના ખર્ચની બાકીની ૨કમ બેંક દ્વારા મુદતી લોન (ટર્મલોન) તરીકે પુરી પાડવામાં આવશે.

Required Documents For PMEGP Loan Apply Online 2023

How to Apply PMEGP Scheme 2023 Online in Gujarati : અમારા તમામ અરજદારો અને યુવાનોએ કેટલાક ડોક્યુમેન્ટ્સ સ્કેન કરીને અપલોડ કરવાના રહેશે જે નીચે મુજબ છે – ઓનલાઈન અરજી માટે સ્કેન કરેલા દસ્તાવેજો (1 MB સુધી) જરૂરી છે:

 • પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો
 • ઉચ્ચતમ શૈક્ષણિક લાયકાત
 • પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટનો સારાંશ/વિગતવાર પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ
 • સામાજિક/ વિશેષ કેટેગરી પ્રમાણપત્ર, જો લાગુ હોય અને
 • જો લાગુ પડતું હોય તો ગ્રામ્ય વિસ્તારનું પ્રમાણપત્ર વગેરે.

Online Process of PMEGP Loan Apply Online 2023

How to Apply PMEGP Scheme 2023 Online in Gujarati : તમે બધા વાચકો અને યુવાનો કે જેઓ પ્રધાનમંત્રી રોજગાર સર્જન કાર્યક્રમ હેઠળ સ્વ-રોજગાર માટે લોન મેળવવા માગે છે, તો તમારે આ પગલાંને અનુસરીને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે, જે નીચે મુજબ છે-

Step -1 પોર્ટલ પર નવી નોંધણી કરો

 • હોમ પેજ પર આવ્યા પછી, તમને Apply For New Unit ની બાજુમાં Apply નો વિકલ્પ મળશે, જેના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • ક્લિક કર્યા પછી, તેનું અરજીપત્ર તમારી સામે ખુલશે.
 • હવે તમારે આ અરજી ફોર્મ ધ્યાનપૂર્વક ભરવાનું છે.
 • છેલ્લે તમારે સબમિટ વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે ત્યાર બાદ તમને તમારો રજીસ્ટ્રેશન નંબર અને પાસવર્ડ મળશે જે તમારે સુરક્ષિત રાખવાનો છે.

Step -2 પોર્ટલ પર લોગીન કરીને ઓનલાઈન અરજી

 • પોર્ટલ પર સફળતાપૂર્વક રજીસ્ટ્રેશન કર્યા પછી, તમારે હોમ પેજ પર આવવું પડશે.
 • હોમ પેજ પર આવ્યા પછી, તમને રજિસ્ટર્ડ એપ્લીકન્ટની બાજુમાં લોગિનનો વિકલ્પ મળશે, જેના પર તમારે ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • હવે તમારે અહીં માંગેલી તમામ માહિતી દાખલ કરીને પોર્ટલ પર લોગિન કરવું પડશે.
 • પોર્ટલ પર લૉગિન કર્યા પછી, તેનું એપ્લિકેશન ફોર્મ તમારી સામે ખુલશે, જે તમારે ધ્યાનપૂર્વક ભરવાનું રહેશે.
 • તમારે બધા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ સ્કેન કરીને અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • અંતે, તમારે સબમિટ વિકલ્પ પર ક્લિક કરવું પડશે. જે પછી તમને તમારી અરજીની રસીદ મળશે. જે તમારે પ્રિન્ટ કરીને સુરક્ષિત રાખવાની છે.

ઉપરોક્ત તમામ પગલાંને અનુસરીને, તમે આ યોજનામાં લોન માટે સરળતાથી ઑનલાઇન અરજી કરી શકો છો અને તેના લાભો મેળવી શકો છો.

How to Apply PMEGP Scheme 2023 Online in Gujarati | પીએમ રોજગાર નિર્માણ કાર્યક્રમ
How to Apply PMEGP Scheme 2023 Online in Gujarati પીએમ રોજગાર નિર્માણ કાર્યક્રમ

PMEGP Scheme 2023 – સંપર્ક સૂત્ર

સંપર્ક સૂત્ર

કાર્યક્રમનું નામવડાપ્રધાન રોજગાર નિર્માણ કાર્યક્રમ (PMEGP)
Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP)
કેન્દ્રીય સ્તરલઘુ, નાના અને મઘ્યમ કદના ઉદ્યોગોનું મંત્રાલય (મિનિસ્ટ્રી ઓફ માઈક્રો, સ્મોલ એન્ડ મિડિયમ એન્ટ૨પ્રાઈસીઝ (MOMSME)
રાજ્ય સ્તરરાજય ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ બોર્ડઝ (KVIBs) ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ કમિશન
વડાપ્રધાન રોજગાર નિર્માણ કાર્યક્રમ(PMEGP)નું ઓનલાઇન અરજી ફોર્મકલીક કરો…
WEBSITEકલીક કરો…
PMEGP Scheme 2023 – સંપર્ક સૂત્ર

Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP)– વિડીયો સ્વરૂપે માહિતી

Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP) Video Credit By – Online Update STM You Tube Channel

FAQ’s – How to Apply PMEGP Scheme 2023 Online in Gujarati

શું હું Pmegp ઓનલાઈન અરજી કરી શકું છું?

રાજ્ય કક્ષાએ, આ યોજના KVIC, KVIB અને જિલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર (DIC) દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. સેવાને ઍક્સેસ કરવા માટે, વ્યક્તિઓ ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

Pmegp લોનની છેલ્લી તારીખ શું છે?

PMEGP યોજના 2023નું વિસ્તરણ. નરેન્દ્ર મોદી સરકારે 30 મે 2022 ના રોજ 2021-22 થી 2025-26 સુધી પાંચ વર્ષ માટે પ્રધાનમંત્રી રોજગાર સર્જન કાર્યક્રમ (PMEGP) ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી.

What is Pmegp loan limit?

5.00 lakhs and upto Rs. 25.00 lakhs under PMEGP scheme.

Pmegp એપ્લિકેશન શું છે?

પ્રધાનમંત્રી રોજગાર સર્જન કાર્યક્રમ (PMEGP) એ MSME મંત્રાલય દ્વારા ગ્રામીણ અને શહેરી બંને વિસ્તારોમાં રોજગારીની તકો ઊભી કરવા માટે શરૂ કરવામાં આવેલ ક્રેડિટ-લિંક્ડ સબસિડી પ્રોગ્રામ છે.

Pmegp કેવી રીતે કામ કરે છે?

PMEGP એ બે યોજનાઓનું મર્જર છે, એટલે કે, પ્રધાનમંત્રી રોજગાર યોજના અને ગ્રામીણ રોજગાર સર્જન કાર્યક્રમ. આ કાર્યક્રમ બેરોજગાર યુવાનો અને પરંપરાગત કારીગરોને મદદ કરીને બિન-ખેતી ક્ષેત્રે સૂક્ષ્મ-ઉદ્યોગ સંસ્થાઓ દ્વારા સ્વ-રોજગારની તકો પેદા કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

Last Word – How to Apply PMEGP Scheme 2023 Online in Gujarati

How to Apply PMEGP Scheme 2023 Online in Gujarati અંગેની ઉપરોક્ત માહિતી માત્ર જાણકારી માટે છે. તેનો હેતુ કોઈ રોકાણ કરવાની તેમજ લોન લેવાની સલાહ આપવાનો નથી. રોકાણ કરતા પહેલા અથવા લોન લેતા પહેલા તમારા ફાયનાન્શિયલ એડવાઈઝરની સલાહ ચોક્કસ લો.

મિત્રો હજુ પણ તમારા મનમાં કોઈપણ પ્રકારનો How to Apply PMEGP Scheme 2023 Online in Gujarati ને લગતો સવાલ હોય તો તમે નીચે આપેલા કમેન્ટ બોક્ષમાં કમેન્ટ કરીને પૂછી શકો છો અને મિત્રો આ પોસ્ટ દ્વારા મળેલી જાણકારી તમને સારી અને ઉપયોગી લાગી હોય તો તમારા મિત્રો સાથે જરૂર Share કરો તથા મિત્રો તમને આટલો કિંમતી સમય કાઢીને આ પોસ્ટને વાંચવા માટે તમને બધાને દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર…

Leave a Comment

WhatsApp Group Join Now
Follow us on Google News Join Now
close button